# GB NL DK D GR I ES P F
01 brand merk mærke Marke σημα marchio marca marca marque
01 business name handelsnaam firmanavn Firma εμπορικη επωνυμια ragione sociale razón social firma raison sociale
01 country of production land van produktie produktionsland Erzeugerland χωρα παραγωγης paese di produzione pais productor país de produção pays de production
01 imitation imitatie efterligning Nachahmung απομιμηση imitazione imitación imitação imitation
01 made from products of different countries of the European Community bereid uit produkten uit verscheidene landen van de Europese Gemeenschap fremstillet af produkter fra forskellige lande i De Europæiske Fællesskaber Aus Erzeugnissen verschiedener Mitgliedstaaten der europäischen Gemeinschaft προερχομενοι απο προιοντα διαφορων χωρων της Ευρωπαικης Οικονομικης Κοινοτητας ottenuto da prodotti di vari paesi della Comutà europea procedentes de productos de diferentes países de la Comunidad Europea proveniente de produtos de diferentes países da Comunidade Europeia issu de produits de différents pays de la Communauté européenne
01 method procédé facon Fasson μεθοδος metodo método método méthode
01 name naam navn Namen ονομα nome nombre nome nom
01 name under which the product is sold benaming waaronder het produkt wordt verkocht (verkoopbenaming) varebetegnelse Verkehrsbezeichnung ονομασια πωλησεωζ denominazione di vendita denominación de venta denominação de venda dénomination de vente
01 place of origin plaats van oorsprong sted Ursprungsort τοπο καταγωγηζ luogo d´origine lugar de origen local de origem lieu d´origine
01 place of provenance plaats van herkommt oprindelse Herkunftsort τοπο προελευσεωζ luogo di provenienza lugar de procedencia local de proveniencia lieu de provenance
01 style type type Typ τυπος tipo tipo tipo type
01 type soort art Art ειδος genere género género genre
nach oben