# GB NL DK D GR I ES P F
19 extensive indoor (Barn-reared) scharrel... ekstensivt staldopdræt (skrabe...) Extensive Bodenhaltung εκτατικης εκτροφης estensivo al coperto sistema extensivo en gallinero produção extensiva em interior élevé à l´intérieur: système extensif
19 fed with ... gevoed met ... fodret med ... Mast mit ... εχει τραφει με ... alimentado con il ... alimentado con ... alimentado com ... alimenté avec
19 free range scharrel... met uitloop fritgående Auslaufbaltung ελευθερης βοσκης all´aperto gallinero con salida libre produção em semi-liberdade sortant à l´extérieur
19 free range (total freedom) boerderij... met vrije uitloop (hoeve... met vrije uitloop) frilands... opdrættet i fuld frihed Bäuerliche Freilandhaltung πτηνοτροφειο απερισριστης τροφης rurale in libertà granja de cría en libertad produção em liberdade fermier-élevé en liberté
19 traditional free range boerderij... met uitloop (hoeve... met uitloop) frilands... Bäuerliche Auslaufhaltung πτηνοτροφειο περιορισμενης βοσκης rurale all´aperto granja al aire libre produção ao ar livre fermier-élevé en plein air
19 poultrymeat pluimveevlees fjerkrækod Geflügelfleisch κρεαζ πουλερικɷν carni di volatili carne de ave carne de aves viande de volaille
19 breast borst bryst Brust (halbe Brust; halbierte Brust) στηθος petto con osso pechuga peito poitrine (blanc; filet sur os)
19 breast filet borstfilet brystfilet Brustfilet (Filet aus der Brust) φιλετο στηθους filetto tacchino (fesa tacchino) filete de pechuga carne de peito filet de poitrine (blanc; filet; noix)
19 breast filet with wishbone borstfilet met vorkbeen brystfilet med ønskeben Brustfilet mit Schlüsselbein φιλετο στηθους με κλειδοκοκαλο petto, con forcella (fesa, con forcella) filete de pechuga con clavícula carne de peito com fúrcula filet de poitrine avec clavicule
19 broken eggs knuste æg gebroken eieren angeschlagene Eier σπασμενα αυγα uova rotte huevos rotos ovos partidos oeufs cassés
19 capon kapoen kapun Kapaun καπονια cappone capón capão chapon
19 checken leg with a portion of the back poot met rugdeel (dij met rugdeel oder bout) kyllingelår med en del af ryggen Hähnchenschenkel mit Rückenstück ποδι απο κοτοπουλο με ενα κομματι της ραχης) coscetta cuarto trasero de pollo perna inteira de frango com uma porção do dorso cuisse de poulet avec une portion du dos
19 chicken (broiler) Kuiken (braadkuiken) Kylling (slagtekylling) Hähnchen κοτοπουλο (πετεινοι; κοτες, κρεατοπαραγωγης) pollo ("Broiler") pollo, de carne frango poulet, de chair
19 Cock (hen; casserole; boiling fowl) haan (hen; soepof stoofkip) Hane (høne; suppehøne) Suppenhuhn πετεινοι για βρασιμο (κοτες για βρασιμο) gallo, gallina (pollame da brodo) gallo (gallina) galo (galinha) coq (poule, à bouillir)
19 cracked eggs knækæg gebarsten eieren Knickeier ραγισμενα αυγα uova incrinate huevos con fisuras ovos fendidos oeufs fêlés
19 deep litter eggs (deep litter) skrabeæg (skrabeæg) scharreleieren (scharrelei) Eier aus Bodenhaltung (Bodenhaltung) αυγα δαπεδου με στρωμνη (δαπεδου στρωμνη) uova di galline allevate a terra (allevate a terra) huevos de gallinas explotadas en el suelo (suelo) ovos de cama (cama) oeufs de poules é1evées au sol (poules au sol)
19 down-graded eggs intended for the food industry frasorterede, bestemt for levnedsmiddelindustrien gedeklasseerde eieren, bestemd voor de levensmiddelenindustrie Eier, aussortiert; für die Nahrungsmittelindustrie bestimmt υποβαθμισμενα αυγα προοριζομενα για την βιομηχανια ειδων διατροφης uova declassate destinate all´industria alimentare huevos clasificados como inferiores destinados a la industria de la alimentación humana ovos subclassificados destinados à indústria da alimentação humana oeufs déclassés destinés à l´industrie de l´alimentation humaine
19 Dried egg white Gedroogd eiwit Tørret æggehvide Eiklarpulver Λευκωμα αυγου σε σκονη Albume d´uovo essiccato Clara de huevo deshidratada Clara de ovo desidratada Blanc d'œuf séché
19 drumstick onderpoot (onderdij; drumstick) underlår Unterschenkel (Unterkeule) κνημη fuso muslo perna pilon
19 Duck (Muscovy duck) Eend (Barbarijse eend) Alvsand (Berberand) Ente (Flugente) παπιες (παπιες Βαυαριας) Anatra (anatra muta) pato (pato de Berberia) pato adulto (pato adulto Barbary) Canard (canard de barbarie; canard de barbarie à bouillir)
19 duck, young (duckling; Muscovy duck, young) eend, jonge (Barabarijse eend, jonge) and, ung (Berberand, ung) Flugente, jung (Frühmastente; Jungente) παπιες, νεαρες (παπακια, νεαρες) anatra, giovanne (anatra muta, giovanne) pato, joven (pato, andino; pato de Berberia, joven) pato (pato Barbary) caneton, (canard, jeune; canard de Barbarie jeune)
19 egg products ægprodukter eiprodukten Eiprodukte προιοντα αυγων ovoprodotti ovoproductos ovoprodutos ovoproduits
19 Egg products Eiprodukten Æggeprodukter Eiprodukte Προιοντα αυχων Prodotti a base di uova Productos de huevo Produtos derivados dos ovos Produits à base d’œufs
19 Egg white Eiwit Æggehvide Eiklar Λευκωμα αυγου Albume d'uovo Clara de huevo Clara de ovo Blanc d'œuf
19 eggs æg eieren Eier αυγα uova huevos ovos oeufs
19 eggs for hatching rugeæg broedeieren Bruteier αυγα προς επωαση uova da cova huevos para incubar ovos para incubação oeufs à couver
19 eggs for the foodstuffs industry æg til levnedsmiddelindustrien eieren voor de levensmiddeleaindustrie Eier für die Nahrungsmittelindustrie αυγα προοριζομενα για την βιομηχανια uova destinate all´industria alimentare huevos destinados a la industria alimentaria ovos destinados à indústria da alimentação humana oeufs destinés à l`industrie des denrées alimentaires
19 eggs neither refrigerated nor preserved ikke kolede og ikke konserverede æg koelhuiseieren noch verduurzaamde eieren zijn (?) Nicht gekühlte und nicht haltbar gemachte Eier αυγα μη ψυχθεντα ουτε διατηρημενα uova non refrigerate né conservate huevos no refrigerados ni conservados ovos no refrigerados nem conservados oeufs non réfrigérés ni conservés
19 eggs of different sizes æg af forskellig størrelse eieren van verschillende grootte Eier verschiedener Größe αυγα διαφορων μεγεθων uova di calibro differente huevos de distintos calibres ovos de calibres diferentes oeufs de calibres différents
19 free range eggs (free range) æg fra fritgående høns (fritgående) eieren van hennen met vrije uitloop - extensief systeem (vrije uiltloop extensief) Eier aus Freilandhaltung (Freiland) αυγα ελευθερης βοσκης (ελευθερης βοσκης) uova di allevamento all´aperto - sistema estensivo (aperto estensivo) huevos de gallinas camperas (camperas) ovos de galhina criada ao ar livre (ar livre) oeufs de poules élevées en libre parcours (libre parcours)
19 fresh eggs friske æg verse eieren Frische Eier αυγα φρεσκα uova fresche huevos frescos ovos frescos oeufs frais
19 goose gans alvsgås Gans χηνες oca oca ganso adulto oie
19 goose, young (gosling) gans, jonge gås, ung Gans, jung (Frühmastgans) χηνες, νεαρες (χηνακια) oca, giovane Oca, joven (ansarón) Ganso oie, jeune (oison)
19 guinea fowl parelhoen alvsperlehøne Perlhuhn φραγκοκοτες faraona piiitada pintada adulta pintade
19 guinea fowl, young parelhoen, jonge perlehøne, ung Perlhuhn, jung φραγκοκοτες, νεαρες faraona, giovane pintada, joven) pintada pintade, jeune (pintadeau)
19 incubated eggs Rugede æg bebroede eieren bebrütete Eier αυγα που εχουν υποστει επωαση uova incubate huevos incubados ovos incubados oeufs couvés
19 industrial eggs industriæg industrie-eieren Industrieeier βιομηχανικα αυγα uova industriali huevos industriales ovos industriais oeufs industriels
19 leg hele poot (hele dij) helt lår Schenkel (Keule) ποδι coscia muslo (contramuslo) perna inteira cuisse
19 Liquid egg (white, yolk or whole egg) Vloeibaar ei (wit, eigeel of hele eieren) Flydende æg (æggehvide, æggeblomme eller hele æg) Flüssigei (Eiklar, Eigelb oder Vollei) Αυγο σε υγρη μορφη (λευκωμα, κροκοζ η ολοκληρο αυγο) Uovo liquido (albume, tuorlo o uovo intero) Huevo líquido (clara, yema o huevo completo) Ovo líquido (claras, gemas ou ovos inteiros) Œufs liquides (blancs, jaunes ou œufs entiers)
19 non-pasteurized egg products, to be treated at place of destination. Date and time of breaking: ... ikke-pasteuriseret ægprodukt, behandles på bestemmelsesstedet. Dato og tidspunkt for udslåningen: ... niet gepasteuriseerd eiprodukt, te behandelen op de plaats van bestemming. Datum en tijdstip van het breken: ... Nichtpasteurisiertes Eiprodukt, am Bestimmungsort zu behandeln. Datum und Uhrzeit des Aufschlagens: ... μη παστεριωμενο προιον αυγων, προς επεξεργασια στον τοπο προορισμου, ημερομηνια και ωρα σπασιματος: ... ovoprodotti non pastorizzati, da sottoporre a trattamento nel luogo di destinazione. Data e ora di rottura: ... ovoproductos no pasteurizados, deberá tratarse en el lugar de destino. Fecha y hora de cascado: ... ovoproduto não pasteurizado, a tratar no local de destino. Data e hora em que foram partidos os ovos: ... ovoproduits non pasteurisés, à traiter sur le lieu de destination. Date et heure de cassage: ...
19 oats fed goose Met haver vetgemeste gans havrefodret gås Hafermastgans χηνα που παχαινεται με βρωμη oca ingrassata con avena oca engordada con avena ganso engordado com aveia oie nourrie à l´avoine
19 perchery eggs (barn eggs) (?) æg fra volierehonsehold (voliere) volière-eieren (volière) Eier aus Volierenhaltung (Voliere) αυγα κλιμακωτης σχαρας (κλιμακωτης σχαρας) uova di galline allevate in voliera (voliera) huevos de gallinas criadas en aseladero (aseladero) ovos de capoeira (capoeira) oeufs de poules élevées sur perchoirs (perchoirs)
19 Poussin (coquelet) piepkuiken Poussin (coquelet) Stubenküken νεοσσος, πετειναρι galletto polluelo pinto (coquelet) Poussin (coquelet)
19 preserved eggs Konserverede æg verduurzaamde eieren zijn (?) Haltbar gemachte Eier αυγα διατηρημενα uova conservate huevos conservados ovos conservados oeufs conservés
19 Primary egg products Primaire eierprodukten Primære æggeprodukter Grunderzeugnisse aus Eiern Βασικα προιοντα αυγων Prodotti primari a base di uova Productos primarios de huevo Produtos primários dos ovos Produits primaires à base d'œufs
19 refrigerated eggs kolede æg koelhuiseieren zijn Gekühlte Eier αυγα ψυχθεντα uova refrigerate huevos refrigerados ovos refrigerados oeufs réfrigérés
19 second quality or preserved eggs 2. kvalitet eller konserverede eieren van tweede kwaliteit of verduurzaamde eieren Eier 2. Qualität oder haltbar gemacht αυγα δευτερας ποιοτητας η διατηρημενα uova di seconda qualità o conservate huevos de segunda calidad o conservados ovos de segunda qualidade (conservados) oeufs de deuxième qualité (conservés)
19 semi-intensive eggs (semi-intensive) æg fra fritgående høns - intensiv system (fritgående - int.) eieren van hennen met vrije uitloop (vrije uitloop) Eier aus intensiver Auslaufhaltung (Auslauf) αυγα περιορισμενης βοσκης (περιορισμενης βοσκης) uova di allevamento all´aperto (aperto) huevos de gallinas criadas en parque (parque) ovos de galinha criada em parque (parque) oeufs de poules élevées en plein air (plein air)
19 thigh bovenpoot (bovendij) overlår Oberschenkel (Oberkeule) μηρος (μπουτι) sovraccoscia contramuslo coxa haut de cuisse
19 turkey kalkoen alvskalkun Pute (Truthahn) γαλοι (γαλοπουλες) tacchino (tacchina) pavo peru adulto dinde, à bouillir
19 turkey, young kalkoen, kalkoen kalkun, mini Pute, jung (Truthahn, jung) γαλοπουλες (γαλοι, νεαροι) tacchino, giovane Pavo, joven) peru dindonneau (dinde, jeune)
19 unseparated wings niet-gescheiden vleugels sammenhængende vinger Beide Flügel, ungetrennt αδιαχωριστες φτερουγες ali non separate alas unidas asas não separadas ailes non séparées
19 wing vleugel vinge Flügel φτεπουγα ala ala asa aile
nach oben